L'Ajuntament de Rafelbunyol en compliment de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual i davall el respecte als principis legalment establits, de publicitat i lliure concurrència en el procediment de selecció del contractista oferix a través del PERFIL DEL CONTRACTANT, tota la informació sobre els expedients contractació en curs.

En esta secció vosté podrà accedir als Plecs de condicions i obtindre tota la informació puntual sobre l'estat i fase en el qual es troba cada expedient de licitació.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2016 va acordar "adquirir el compromís d'incloure, en la mesura que es puga, i dins de les circumstàncies específiques de cada licitació, la guia pràctica de clàusules de responsabilitat social i mediambiental publicada per la Conselleria de Transparència, responsabilitat social, participació i cooperació, per als nuevospliegos de contractació d'aquest Ajuntament."

A l'efecte de donar compliment a l'acordat, i perquè siga de coneixement públic per a les persones físiques o jurídica que vulguen optar a futures contractacions, s'informa que es pot accder a aquesta guia pràctica través del següent enllaç:

http://www.transparencia.gva.es/documents/162282364/162406386/gu%C3%ADa+de+Cl%C3%A1usulas+de+Responsabilitat+Social/4420cf90-8d86-47b9-9d7c-9cddc4i0dfe9

Licitacions en curs

1- Venda de 27 parcel·les del Sector IV. Procediment negociat sense publicitat

8- Contractació servei neteja col·legi i altres dependències municipals

12- ACONDICIONAMENT CAMP DE FUTBOL

13- Contractació serveis manteniment enllumenat públic

15- Contractació del Servei de Recaptació de l'Ajuntament

18- CONTRACCIÓ ESCOLA INFANTIL

24- Contractacio explotació bar Casa de la Cultura

Sense publicitat

1- Contracte serveis arquitecte tècnic en matèria de control d'activitats

2- Contracte serveis arquitecte tècnic en matèria de disciplina urbanística

3- Alienació parecel·la municipal E.5.7.8 del Sector IV

4- Alienació parecel·la municipal E.5.7.1 del Sector IV

5- Alienació parecel·la municipal E.5.7.25 del Sector IV

6- Edicte contractació bar la Pérgola

7- Contractació serveis ingenier tècnic industrial

8- Edicte contractació bar del parc La Senyera

9- Alienació parecel·la municipal E.5.7.27 del Sector IV

10- CONTRACTACIÓ DE LA EXPLOTACIÓ DELS KIOSC DEL POLIESPORTIU PACO CAMARASA

11- Adequació d'instal·lacions esportives. Urbanització, grades i vestidors

12- Servei d'Assessorament Jurídic i Defensa en Juí

13- Subministrament, mitjançant renting, de màquines fotocopiadores i fax.

14- Subministrament articles de tecnologia LED

15- Subministrament energia elèctrica

16- Subministrament equips biomasa

17- Condicionament Poliesportiu Municipal: Vestidors/Grades Camp de Futbol, Frontons

18- Sistema detecció alarma

19- Adequació Poliesportiu

20- Subministrament elèctric

21- Contracte subministrament de gas

22- SERVEI MEDIACIO ASSEGURANCES

23- REHABILITACIÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL