Formulari de cerca

Facturació Electrònica
Registre General d'Entrada de Factures Electròniques

 

Accés al Registre General d'Entrada de Factures Electròniques – FACe
 
Informació rellevant: segons l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:
 
“En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:
 
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
i) Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d'empleat públic, en la forma en què es determine reglamentàriament per cada Administració”.
En aquests termes aquells interessats que hagen de facturar a l'Ajuntament de Rafelbunyol i es troben en l'àmbit d'aplicació d'aquest article hauran de presentar la seua factura per mitjans electrònics.
L'Ajuntament de Rafelbunyol aquesta acollit al punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat, pel qual pots enviar la teua factura electrònica a través d'https://face.gob.es amb el teu certificat de signatura digital.
 
Si encara no tens el programa per a generar les teues factures electroniques pots descarregar-ho en http://www.facturae.gob.es/formato/paginas/descarga-aplicaciones.aspx
 
Els codis que has d'introduir per a la remissió de la teua factura són:
CODIS DIR3 AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL
 
Oficina comptable     L01462074 OFICINA COMPTABLE
Òrgan gestor              L01462074 AJUNTAMENT
Unitat tramitadora     L01462074 UNITAT TRAMITADORA
 
Una vegada enviada la teua factura, pots consultar el seu estat de tramitació en tot moment a través d'https://face.gob.es.
 
Cobrament de les factures
L'Ajuntament realitza els seus pagaments sistemàticament de transferència bancària una vegada el departament responsable de la despesa ha verificat el correcte i adequat compliment del contractat.
Si eres proveïdor habitual de l'Ajuntament i has canviat de compte corrent, pots comunicar-nos el teu nou nombre d'ANAVEN sense necessitat de facturar-nos, emplenant el formulari de tercers.

Àrees