Altres tipus de contractes
L'Ajuntament de Rafelbunyol, en compliment de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual i davall el respecte als principis legalment establits, de publicitat i lliure concurrència en el procediment de selecció del contractista, oferix, a través del PERFIL DEL CONTRACTANT, tota la informació sobre els expedients de contractació en curs. En esta secció, vosté podrà accedir als Plecs de condicions i obtindre tota la informació puntual sobre l'estat i fase en el qual es troba cada expedient de licitació.
LICITACIONS EN CURS

Sense publicitat

1- Contracte serveis arquitecte tècnic en matèria de control d'activitats

2- Contracte serveis arquitecte tècnic en matèria de disciplina urbanística

3- Alienació parecel·la municipal E.5.7.8 del Sector IV

4- Alienació parecel·la municipal E.5.7.1 del Sector IV

5- Alienació parecel·la municipal E.5.7.25 del Sector IV

6- Edicte contractació bar la Pérgola

7- Contractació serveis enginyer tècnic industrial

8- Edicte contractació bar del parc La Senyera

9- Alienació parecel·la municipal E.5.7.27 del Sector IV

10- CONTRACTACIÓ DE LA EXPLOTACIÓ DELS KIOSC DEL POLIESPORTIU PACO CAMARASA

11- Adequació d'instal·lacions esportives. Urbanització, grades i vestidors

12- Servei d'Assessorament Jurídic i Defensa en Juí

13- Subministrament, mitjançant rènting, de màquines fotocopiadores i fax

14- Subministrament articles de tecnologia LED

15- Subministrament energia elèctrica

16- Subministrament equips biomasa

17- Condicionament Poliesportiu Municipal: Vestidors/Grades Camp de Futbol, Frontons

18- Sistema detecció alarma

19- Adequació Poliesportiu

20- Subministrament elèctric

21- Contracte subministrament de gas

22- SERVEI MEDIACIÓ ASSEGURANCES

23- REHABILITACIÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL

24- Renovació enllumenat públic del quadro ubicat en el carrer Ausiàs March, 1

Contractes adjudicats

Contractació del Servei de Recaptació de l'Ajuntament de Rafelbunyol

Contratació Escola Infantil

Subministrament, mitjançant rènting, de màquines fotocopiadores i fax

Contractació bar Casa de la Cultura